Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Premium Barefoot s.r.o., se sídlem Palackého718/9, 110 00 Praha 1, IČO 210 76 430, DIČ CZ21076430, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C396578

 („Prodávající“).

 • Všeobecná ustanovení

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím. nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele. Tyto obchodní podmínky platí pro spotřebitele a podnikatele v internetovém obchodě.

Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují vztah mezi Prodávajícím a kupujícím jakožto Spotřebitelem, tak i Podnikatelem („Kupující“).

 • Registrace – velkoobchodní partneři

Je-li Kupujícím Podnikatel, který chce nakupovat jako Podnikatel (pod svým IČ), je to obecně možné, avšak za maloobchodní ceny (ceny pro Spotřebitele) i bez založení speciálního účtu v e-shopu (registrace).

Pro nákup za  velkoobchodní ceny (tj. ceny po poskytnutí velkoobchodní slevy), musí Kupující, který je Podnikatel zaregistrovat v e-shopu velkoobchodní účet včetně příslušného nastavení.

Při žádosti o registraci velkoobchodního účtu Kupující Podnikatel zadá všechny požadované údaje včetně IČ a DIČ, které budou následně kontrolovány v administrativním registru ekonomických subjektů EU prostřednictvím služby VIES. Poté bude žádost Kupícího Podnikatele Prodávajícím posouzena s tím, že Prodávající si vymiňuje právo registraci velkoobchodního účtu neschválit.

Po úspěšné registraci velkoobchodního účtu Kupující Podnikatel zašle Prodávajícímu žádost o nastavení velkoobchodního účtu na e-mail info@groundies.cz.

O nastavení velkoobchodních cen bude Kupujícího Podnikatele Prodávající informovat e-mailem.

 • Objednání zboží a uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito OP a zejména, je-li Kupující Spotřebitelem, že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Odeslání objednávky není možné bez potvrzení souhlasu v zatrhávacím okénku, společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky zboží včetně kupní ceny Prodávajícím. Kupující má možnost objednávku před odesláním zkontrolovat a případně opravit. Prodávající po obdržení objednávky zašle elektronickou poštou Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky. Do tři pracovních dnů od obdržení objednávky Prodávající objednávku potvrdí akceptací, čímž dochází k platnému uzavření kupní smlouvy. Pro odstranění všech pochybností, Prodávající výslovně uvádí a Kupující bere na vědomí, že Prodávající nemá povinnost akceptovat jakékoliv objednávky a má právo objednávku zamítnout.

Teprve až po akceptaci objednávky je Prodávající povinen obstarat a odeslat Kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě. Kupující, který je Spotřebitel, je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na info@groundies.cz. Zrušení objednávky je účinné, pokud je Prodávajícímu doručeno dříve, než-li Prodávající odevzdal zboží k přepravě Kupujícímu. Pro odstranění všech pochybnosti Prodávající výslovně uvádí, že právo na odstoupení od smlouvy dle předchozí věty svědčí pouze Kupujícímu, který je Spotřebitel a v žádném případě nesvědčí Kupujícímu, který je Podnikatel.

Pokud Prodávající neobstará zboží a neodešle je Kupujícímu do 5 měsíců od doručení objednávky, kupní smlouva automaticky zaniká.

 • Cena a platba – velkoobchod, Spotřebitel

Ceny pro velkoobchodní partnery jsou kalkulovány na základě slevového systému. Cena pro Kupujícího Spotřebitele je u každého jednotlivého zboží v e-shopu uvedena. Cena je závazná po dobu platnosti nabídky.

Kupní cena je považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za balné a dopravu na místo určené Kupujícím. V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, Prodávající neprodleně vrátí peněžité plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta vrácení kupní ceny je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovní poukázkou).

 • Dodání zboží a přechod vlastnického práva

Zboží je dodáno následující pracovní den ode dne potvrzené expedice ze strany dodavatele. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávce. Prodávající výslovně uvádí, že nenese žádnou odpovědnost za prodlení s doručením zásilky způsobené jakoukoliv třetí stranou.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad – fakturu, která zároveň slouží jako záruční a dodací list. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je Kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího (přepravního) listu dopravci Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na Kupujícího převzetím zboží. V případě, že Kupující, který je Spotřebitel, zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, může Prodávající od smlouvy odstoupit, přičemž je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží. Prodávající výslovně uvádí, že v případě, kdy zboží odmítne převzít Kupující, který je Podnikatel, kupní smlouva nezaniká a dochází tak k prodlení s převzetím věci a Kupující tak nese všechny náklady Prodávajícího spojené s touto situací.

Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží neprodleně po převzetí zásilky od přepravce e-mailem oznámit Prodávajícímu na adresu info@groundies.cz. To platí především v případech, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V tomto oznámení je Kupující povinen specifikovat vady.

Pokud povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky Kupujícím (způsobem, který je popsán výše) nebo uplynutím doby platnosti objednávky dle těchto OP a Kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet Prodávajícího, je Prodávající povinen do 10 pracovních dnů od zrušení objednávky nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit Kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet Kupujícího.

 • Doprava zboží, přepravné a balné

Doprava zboží je realizována dle výběru obchodním balíkem přepravní službou.

Nebude-li pokus o dodání zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, přepravce zásilku uloží. Adresátovi zanechá výzvu k vyzvednutí zásilky v určené lhůtě u stanoveného skladu. 

Ke každé objednávce účtuje Prodávající poštovné a balné. Je-li objednávka hrazena předem, je o celkové ceně objednávky (včetně poštovného a balného) Kupující informován ve výzvě k úhradě. Pokud je objednávka hrazena na dobírku, je cena poštovného a balného promítnuta do ceny dobírky.

Od určité hodnoty objednávky předem stanovené Prodávajícím, je dopravné a balné zdarma dopravcem zvoleným Prodávajícím.

 

 

 • Platební podmínky

Objednané zboží je zasíláno na základě úhrady předem převodem na jeden z bankovních účtů viz fakturační údaje. O celkové ceně objednávky je v takovém případě Kupující informován výzvou o úhradě. Objednávky s dodací adresou na území České republiky a Slovenska je možné rovněž zaslat na dobírku.

 • Záruční doba

Zákonná odpovědnost za vady prodávaného zboží pro Kupujícího, který je Spotřebitel je 24 měsíců. Zákonná odpovědnost za vady prodávaného zboží pro Kupujícího, který je podnikatel je 6 měsíců. V obou případech začíná lhůta běžet v momentě převzetí zboží Kupujícím.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo nevhodným opotřebením, ohněm či vodou nebo působením jiných živelných jevů. Více viz Reklamace, vratky a výměny výše.

 

 

 • Poučení Kupujícího Spotřebitele (následující ustanovení platí pouze pro smluvní vztah s Kupujícím, je-li Kupujícím Spotřebitel):

1) Poučení Kupujícího o právu odstoupit od smlouvy a vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 občanského zákoníku poučuje Kupujícího o následujících skutečnostech:

 • Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů od dne, kdy obdržíte zboží, máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího, adresa elektronické pošty: info@groundies.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.3. V případě zboží vyrobeného nebo upraveného podle přání Spotřebitele není možné od smlouvy odstoupit.

 • Poučení o povinnosti Kupujícího v případě odstoupení od smlouvy nést náklady spojené s navrácením zboží

2.1. Pokud odstoupíte od smlouvy, zašlete zboží zpět Prodávajícímu. V takovém případě hradíte náklady spojené s odesláním zboží.Podle § 1832 občanského zákoníku dále platí:

 • 1832:

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). (pozn: prodávající však upozornil zákazníka – spotřebitele – na tuto skutečnost výše, a tudíž se tento odst. 3 § 1832 občanského zákoníku neuplatní)(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

3) Vzor formuláře odstoupení od smlouvy Formulář odstoupení od smlouvy naleznete ZDE

4) Mimosoudní řešení sporů: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 • Kontaktní údaje Prodávajícího

Premium Barefoot s.r.o.

Palackého 718/9
11000 Praha 1

+420 739 323 293
info@groundies.cz

 

 • Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky se použijí v případech, kde je výslovně uvedeno na proces uzavírání smlouvy a na vztahy z uzavřené smlouvy mezi Prodávajícím jakožto Podnikatelem a Kupujícím jakožto spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, ustanovení těchto OP, kde je uvedeno, že se vztahují pouze na Kupující Spotřebitele, se nepoužijí. Není-li ujednáno jinak, platí, že není-li Kupujícím Spotřebitel, odeslaná objednávka se považuje za návrh na uzavření smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení přijetí nabídky Prodávajícím Kupujícímu. 

Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy, jejímž obsahem jsou tyto OP, pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy komunikačních prostředků, které umožňují smlouvu uzavřít bez současné fyzické přítomnosti stran. Náklady na jednání o uzavření smlouvy a samotné uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku si nese Kupující sám. 

Prodávající a Kupující se zavazují řešit vzájemné spory přednostně smírnou cestou vzájemným jednáním. V případě vzniku soudního sporu rozhodují obecné soudy v České republice. 

Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se před vlastním procesem objednání seznámil s informacemi o zboží, s identifikací Prodávajícího, stejně jako s podmínkami obsaženými v tomto dokumentu OP, který obsahuje mimo jiné údaje povinně sdělované Kupujícímu před uzavřením smlouvy ve smyslu platných právních předpisů. 

Tyto OP se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na Kupujícím označené místo doručení zboží. Smlouva uzavíraná na základě OP se uzavírá výhradně v českém jazyce. 

Uzavřená smlouva bude uložena v souladu s platnými právními předpisy u Prodávajícího. V případě žádosti Kupujícího učiněné po převzetí zboží poskytne Prodávající Kupujícímu kopii uzavřené smlouvy; v případě, že by poskytnutí kopie smlouvy Kupujícímu bylo v rozporu s oprávněnými zájmy Prodávajícího, má Prodávající právo poskytnutí kopie smlouvy odmítnout. 

Změny OP jsou možné pouze způsobem stanoveným zákonem.

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání závazné elektronické objednávky. Veškeré právní úkony se řídí platnými právními předpisy ČR. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2024.